Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 67 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. In those days the word of God came to me, and said, Noah, behold, your lot has ascended up to me, a lot void of crime, a lot beloved and upright.

1. And in those days the voice of God was with me, and he said to me: "Noah, behold thy portion has ascended to me, a portion without blame, a portion of love and of rectitude.

1. And in those days the word of God came unto me, and He said unto me: 'Noah, thy lot has come up before Me, a lot without blame, a lot of love and uprightness.

1. I dessa dagar kom Guds ord till mig och sade: Noah, se, din lott har uppstigit till mig, en lott utan missgerning, en lott af kärlek och redlighet.

1. Och i de dagarna skedde Herrens ord till mig, sägande: Noah, se, din del har uppkommit inför mig, en del utan tadel, en kärlekens och rättskaffenhetens del.

2. Now then shall the angels labour at the trees; (61) but when they proceed to this, I will put my hand upon it, and preserve it. The seed of life shall arise from it, and a change shall take place, that the dry land shall not be left empty.

(61) Shall... labour at the trees. Or, "are making a wooden (structure)" (Knibb, p. 156).

2. And now the angels are making a wooden building, and when they are gone to that work, I will lift up my hands upon it and will preserve it; and out of it will be [i.e. come] the seed of life, and a change will come so that the earth does not remain empty.

2. And now the angels are making a wooden (building), and when they have completed that task I will place My hand upon it and preserve it, and there shall come forth from it the seed of life, and a change shall set in so that the earth will not remain without inhabitant.

2. Nu skola derföre änglarne arbeta på träden; och när de påbörja detta, skall jag lägga min hand på det och beskydda det. Lifvets säd skall uppstiga från det, och en förändring skall äga rum, på det det torra landet icke må lemnas öde.

2. Och nu göra änglarna en byggnad af trä, och när de utgått till sitt värf*, skall jag lägga min hand därvid och bevara den. Och därur skall en lifvets säd framkomma, och jorden skall undergå förvandling, på det att hon ej må förblifva tom.

3. I will establish your seed before me for ever and ever, and the seed of those who dwell with you on the surface of the earth. It shall be blessed and multiplied in the presence of the earth, in the name of the Lord.

3. And I will strengthen thy seed before me to all eternity, and will scatter those who dwell with thee over the face of the earth, and it [i.e. the seed] will be blessed and increased over the earth in the name of the Lord."

3. And I will make fast thy seed before me for ever and ever, and I will spread abroad those who dwell with thee: it shall not be unfruitful on the face of the earth, but it shall be blessed and multiply on the earth in the name of the Lord.'

3. Jag skall upprätthålla din säd inför mig i evighet, och deras säd, som bo med dig på jordens yta. Den skall blifva välsignad och förökad på jorden i Herrens namn.

3. Och jag skall låta din säd bestå inför mig i all evighet och utbreda öfver jordens yta dem som bo hos dig, och den skall blifva välsignad och föröka sig öfver jorden i Herrens namn.

4. And they shall confine those angels who disclosed impiety. In that burning valley it is, that they shall be confined, which at first my great-grandfather Enoch showed me in the west, where there were mountains of gold and silver, of iron, of fluid metal, and of tin.

4. And they will enclose those angels who have showed injustice in that flaming valley which my grandfather Enoch showed to me before, in the west, in the mountains of gold and of silver and of iron and of soft metal and of zinc.

4. And He will imprison those angels, who have shown unrighteousness, in that burning valley which my grandfather Enoch had formerly shown to me in the west among the mountains of gold and silver and iron and soft metal and tin.

4. Och de skola instänga dessa änglar, som uppenbarade ogudaktighet. I den brinnande dalen är det, som de skola instängas, hvilken min store farfaders fader Enoch först visade mig i vester, hvarest funnos berg af guld och silfver, af jern, af flytande metall och af tenn.

4. Och de änglar, som hafva lärt människorna orättfärdighet, skola de instänga i en brinnande dal, som min farfar, Henoch, förut visat mig, i väster, vid de där bergen af guld och silver och järn och droppmetall och tenn.

5. I beheld that valley in which there was great perturbation, and where the waters were troubled.

5. And I saw that valley, in which there was a great shaking and a shaking of the waters.

5. And I saw that valley in which there was a great convulsion and a convulsion of the waters.

5. Jag såg denna dal, hvari det var en stor förvirring och hvarest vattnen blefvo omrörde.

5. Och jag såg den dalen, och där var mycket rörelse och svallande vattendrag.

6. And when all this was effected, from the fluid mass of fire, and the perturbation which prevailed (62) in that place, there arose a strong smell of sulphur, which became mixed with the waters; and the valley of the angels, who had been guilty of seduction, burned underneath its soil.

(62) The perturbation which prevailed. Literally, "troubled them" (Laurence, p. 81). Rev. 20:10.

6. And as this took place there was produced from that flaming, flowing metal, and out of the shaking that shook them, at that place, an odor of sulphur, and it united with those waters; and that valley of the angels who had led astray burned under that earth.

Rev. 20:10.

6. And when all this took place, from that fiery molten metal and from the convulsion thereof in that place, there was produced a smell of sulphur, and it was connected with those waters, and that valley of the angels who had led astray (mankind) burned beneath that land.

Rev. 20:10.

6. Och då allt detta var verkstäldt, uppstod från den flytande eldmassan och den förvirring, som ägde öfverhanden på stället, en stark svafvelånga, som blandades med vattnen; och de änglarnes dal, hvilka voro skyldiga till förförelsen, brann under dess grund.

Upp. 20:10.

6. Och när allt detta skedde, så uppstod ur den glödande smälta metallen och den rörelse, hvari den försattes, på den orten en svafvellukt, och den förenade sig med vattendragen. Och den dal, som är bestämd för de änglar, som hafva förfört människorna, brinner alltjämt under den marken.

Upp. 20:10.

7. Through that valley also rivers of fire were flowing, to which those angels shall be condemned, who seduced the inhabitants of the earth.

7. And through the valley of that earth come rivers of fire, where those angels who had led astray those who dwell on the earth are condemned.

7. And through its valleys proceed streams of fire, where these angels are punished who had led astray those who dwell upon the earth.

7. Genom dalen flöto äfven strömmar af eld, till hvilka dessa änglar skola fördömas, som förförde jordens invånare.

7. Och genom dess dalar framkomma eldströmmar, där hvarest de änglar straffas, som förledt dem som bo på fästet.

8. And in those days shall these waters be to kings, to princes, to the exalted, and to the inhabitants of the earth, for the healing of the soul and body, and for the judgment of the spirit. Their spirits shall be full of revelry, (63) that they may be judged in their bodies; because they have denied the Lord of spirits, and although they perceive their condemnation day by day, they believe not in his name.

(63) Revelry. Or, "lust" (Knibb, p. 157).

8. And those waters will be in those days for the kings and the powerful and exalted and those who dwell on the earth, a medicine of the soul and of the body, but for a judgement of the spirit, because their spirits are full of lust, that they be punished in their bodies, because they have denied the Lord of the spirits, and see their judgments daily, and still believe not in his name.

8. But those waters shall in those days serve for the kings and the mighty and the exalted, and those who dwell on the earth, for the healing of the body, but for the punishment of the spirit; now their spirit is full of lust, that they may be punished in their body, for they have denied the Lord of Spirits and see their punishment daily, and yet believe not in His name.

8. Och i dessa dagar skola dessa vatten vara för konungar, furstar och de upphöjda och för jordens invånare, till själens och kroppens botande och för andans dom. Deras andar skola vara fulla med lustighet, på det de må dömas i deras kroppar, emedan de hafva förnekat andarnes Herre, och ehuru de dag från dag märka sin fördömelse, tro de likväl icke på Hans namn.

8. Men de vattnen skola i de dagarna tjäna konungarna och de mäktiga och de höga och dem som bo på fästet till själens och kroppens bot och till andens bestraffning, emedan deras ande är full af vällust; att de må varda straffade till kroppen, emedan de förnekat andarnas Herre och dagligen se änglarnas dom och likväl icke tro på hans namn.

9. And as the inflammation of their bodies shall be great, so shall their spirits undergo a change for ever. For no word which is uttered before the Lord of spirits shall be in vain.

9. And as the burning of their bodies increases there will be a change in their spirit to all eternity; for no one will speak a vain word before the Lord of the spirits.

9. And in proportion as the burning of their bodies becomes severe, a corresponding change shall take place in their spirit for ever and ever; for before the Lord of Spirits none shall utter an idle word.

9. Och som branden i deras kroppar skall blifva stor, så skola deras andar undergå en förändring för evigt. Ty intet ord, som är yttradt inför andarnes Herre, skall vara förgäfves.

9. Och allt eftersom deras kropp häftigt brinner, skall förändring äga rum i deras ande från evighet till evighet, ty intet fåfängt ord får talas inför andarnas Herre.

10. Judgment has come upon them, because they trusted in their carnal revelry, and denied the Lord of spirits.

10. For the judgment comes over them, because they believe in the lust of their flesh, and deny the spirit of the Lord.

10. For the judgement shall come upon them, because they believe in the lust of their body and deny the Spirit of the Lord.

10. Domen har kommit öfver dem, emedan de förtröstade på sin kötsliga lustighet och förnekade andarnes Herre.

10. Ty domen skall komma öfver dem, emedan de förtrösta på sin kropps vällust och förneka andarnas Herre.

11. In those days shall the waters of that valley be changed; for when the angels shall be judged, then shall the heat of those springs of water experience an alteration. And when the angels shall ascend, the water of the springs shall again undergo a change, and be frozen.

11. And those waters themselves, in those days, suffer a change, for when those angels shall be condemned on those days, the heat of those fountains of the waters changes, and when the angels ascend, this water of the fountains changes and becomes cold.

11. And those same waters will undergo a change in those days; for when those angels are punished in these waters, these water-springs shall change their temperature, and when the angels ascend, this water of the springs shall change and become cold.

11. I dessa dagar skola dalens vatten blifva förändrade; ty när änglarne skola dömas, skall hettan af dessa vattenkällor undergå en förändring. Och när änglarne skola uppstiga skola springkällornas vatten åter undergå en förändring och frysa.

11. Och i de dagarna undergå de vattnen själfva förändring, ty när de änglarna då skola straffas, skall hettan i de vattukällorna förändras, och när änglarna uppstiga, skall källornas vatten kallna.

12. Then I heard holy Michael answering and saying, This judgment, with which the angels shall be judged, shall bear testimony against the kings, the princes, and those who possess the earth.

12. And I heard the holy Michael answering and saying: "This judgment wherewith the angels are condemned is a testimony for the kings and the powerful and for those who hold the earth.

12. And I heard Michael answering and saying: 'This judgement wherewith the angels are judged is a testimony for the kings and the mighty who possess the earth.'

12. Då hörde jag den helige Michael svara och säga: denna dom, med hvilken änglarne skola dömas, skall bära vittne emot konungar och furstar och dem, som besitta jorden.

12. Och jag hörde den helige Mikael, då han svarade och sade: Denna dom, som fälldes öfver änglarna, är ett vittnesbörd för konungarna och de mäktiga och dem som besitta fästet.

13. For these waters of judgment shall be for their healing, and for the death (64) of their bodies. But they shall not perceive and believe that the waters will be changed, and become a fire, which shall blaze for ever.

(64) Death. Or, "lust" (Charles, p. 176; Knibb, p. 158).

13. For these waters of judgment are a healing of the angels, and a death to their bodies, but they will not see and will not believe that those waters change, and will become a fire, which burns to eternity."

13. Because these waters of judgement minister to the healing of the body of the kings and the lust of their body; therefore they will not see and will not believe that those waters will change and become a fire which burns for ever.

13. Ty dessa domens vatten skola blifva för deras botande och för deras kroppars död. Men de skola icke märka och tro, att vattnen skola förändras och blifva en eld, som skall låga för evigt.

13. Ty dessa domens vatten tjäna till änglarnas bot och till deras kroppars död, men de skola icke se det och icke tro, att de vattnen förvandlas och blifva en eld, som brinner i evighet.Previous Chapter

Parallel Translations
67 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET