Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 8 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Moreover Azazyel taught men to make swords, knives, shields, breastplates, the fabrication of mirrors, and the workmanship of bracelets and ornaments, the use of paint, the beautifying of the eyebrows, the use of stones of every valuable and select kind, and all sorts of dyes, so that the world became altered.

1. And Azâzêl taught mankind to make swords and knives and shields and coats of mail, and taught them to see what was behind them, and their works of art: bracelets and ornaments, and the use of rouge, and the beautifying of the eye-brows, and the dearest and choicest stones and all coloring substances and the metals of the earth.

1. And Azazel taught men to make swords, and knives, and shields, and breastplates, and made known to them the metals of the earth and the art of working them, and bracelets, and ornaments, and the use of antimony, and the beautifying of the eyelids, and all kinds of costly stones, and all colouring tinctures.

1. I öfrigt lärde Azazyel menniskorna att göra svärd, knifvar, sköldar, tillverkningen af speglar, och konsten att göra armband och prydnader, bruket af smink, ögonbrynens förskönande, bruket af stenar af alla dyrbara och utvalda slag och af alla slags färger, så att verlden blef förändrad.

1. Och Asael lärde människorna att tillverka svärd och knifvar och sköldar och pansar och att se hvad som var bakom dem* och att göra konstverk: armringar och andra smycken, och lärde dem att bruka smink och försköna ögonbrynen och begagna de dyrbaraste och utsöktaste stenar och alla färgämnen och metallerna i jorden.

2. Impiety increased; fornication multiplied; and they transgressed and corrupted all their ways. Amazarak taught all the sorcerers, and dividers of roots: Armers taught the solution of sorcery; Barkayal taught the observers of the stars, (9) Akibeel taught signs; Tamiel taught astronomy; And Asaradel taught the motion of the moon, And men, being destroyed, cried out; and their voice reached to heaven.

(9) Observers of the stars. Astrologers (Charles, p. 67).

2. And there was great wickedness and much fornication, and they sinned, and all their ways were corrupt. Amêzârâk taught all the conjurers and root-cutters, Armârôs the loosening of conjurations, Baraq'âl the astrologers, Kôkâbêl the signs, and Temêl taught astrology, and Asrâdêl taught the course of the moon. And in the destruction of mankind, they cried aloud, and their voices reached heaven.

2. And there arose much godlessness, and they committed fornication, and they were led astray, and became corrupt in all their ways. Semjaza taught enchantments, and root-cuttings, Armaros the resolving of enchantments, Baraqijal, (taught) astrology, Kokabel the constellations, Ezeqeel the knowledge of the clouds, Araqiel the signs of the earth, Shamsiel the signs of the sun, and Sariel the course of the moon. And as men perished, they cried, and their cry went up to heaven...

2. Ogudaktigheten tillvexte, afguderiet mångfaldigades, och de öfverträdde och förderfvade alla deras vägar. Amazarak underviste alla trollkarlar och rotdelare. Armers lärde trolldomens upplösning. Barkayal underviste dem, som gåfvo akt på stjernorna. Akibel underviste om tecknen. Tamiel underviste i Astronomien. Och Asaradel underrättade dem om månans rörelse. Men menniskorna, som blifvit förstörda, ropade och deras röst räckte till himlen.

2. Och det vardt stor ogudaktighet och mycket horeri, och de syndade, och alla deras vägar blefvo fördärfvade. Semjasa undervisade alla besvärjare och örtskärare; Armaros lärde besvärjelsernas lösning; Barakal undervisade stjärntydarna; Kokabel upplyste om himmelens tecken och om stjärntydningen, och Asradel om månens lopp. Och när människorna förgingos, ropade de, och deras stämma trängde till himmelen.Previous Chapter

Parallel Translations
8 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET