Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 77 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. The first wind is called the eastern, because it is the first. The second is called the south, because the Most High there descends, and frequently there descends he who is blessed for ever.

1. They call the first wind the eastern, because it is the first, and they call the second the southern because the Most High descends there, and especially does the Blessed One in eternity descend there.

1. And the first quarter is called the east, because it is the first: and the second, the south, because the Most High will descend there, yea, there in quite a special sense will He who is blessed for ever descend.

1. Den första vinden kallas den östra, emedan den är den första. Den andra kallas den södra, emedan den Aldrahögste der nedstiger; och ofta nedstiger Han der, hvilken är välsignad för evigt.

1. Den första vinden kallas den östra, emedan den är den första. Den andra kallas den södra, emedan den Aldrahögste der nedstiger; och ofta nedstiger Han der, hvilken är välsignad för evigt.

2. The western wind has the name of diminution, because there all the luminaries of heaven are diminished, and descend.

2. And the name of the west wind is the diminishing, because there the luminaries of the heavens diminish and go down.

2. And the west quarter is named the diminished, because there all the luminaries of the heaven wane and go down.

2. Den vestra vinden har namn af förminskning, emedan alla himmelens ljus der förminskas och nedstiga.

2. Den vestra vinden har namn af förminskning, emedan alla himmelens ljus der förminskas och nedstiga.

3. The fourth wind, which is named the north, is divided into three parts; one of which is for the habitation of man; another for seas of water, with valleys, woods, rivers, shady places, and snow; and the third part contains paradise.

3. And the fourth wind, called the north, is divided into three parts, one of them is for the dwelling of men, the second for the seas of water and for the valleys and for the woods and for the streams and for the darkness and for the fog; and the third part with the garden of justice.

3. And the fourth quarter, named the north, is divided into three parts: the first of them is for the dwelling of men: and the second contains seas of water, and the abysses and forests and rivers, and darkness and clouds; and the third part contains the garden of righteousness.

3. Den fjerde vinden, som kallas den nordliga, är delad i tre delar, hvaraf en är för menniskornas boning, en annan för sjöar med vatten samt dalar, skogar, strömar, skuggrika platser och snö, och den tredje delen för paradiset.

3. Den fjerde vinden, som kallas den nordliga, är delad i tre delar, hvaraf en är för menniskornas boning, en annan för sjöar med vatten samt dalar, skogar, strömar, skuggrika platser och snö, och den tredje delen för paradiset.

4. Seven high mountains I beheld, higher than all the mountains of the earth, from which frost proceeds; while days, seasons, and years depart and pass away.

4. I saw seven high mountains, which were higher than all the mountains which are on the earth, and from them there comes hoar-frost; and days and times and years cease and depart.

4. I saw seven high mountains, higher than all the mountains which are on the earth: and thence comes forth hoar-frost, and days, seasons, and years pass away.

4. Sju höga berg såg jag, högre än alla berg på jorden, från hvilka frost utgår, medan dagar, årstider och år försvinna och gå bort.

4. Sju höga berg såg jag, högre än alla berg på jorden, från hvilka frost utgår, medan dagar, årstider och år försvinna och gå bort.

5. Seven rivers I beheld upon earth, greater than all rivers, one of which takes its course from the west; into a great sea its water flows.

5. I saw seven rivers on the earth, larger than all the rivers; one of them coming from the west empties its water into the great sea.

5. I saw seven rivers on the earth larger than all the rivers: one of them coming from the west pours its waters into the Great Sea.

5. Sju strömar såg jag på jorden, större än alla strömmar, af hvilka en börjar sitt lopp från vester; i ett stort haf faller dess vatten.

5. Sju strömmar såg jag på jorden, större än alla strömmar, af hvilka en börjar sitt lopp från vester; i ett stort haf faller dess vatten.

6. Two come from the north to the sea, their waters flowing into the Erythraean sea, (82) on the east.

6. And two of them come from the north to the sea, and empty their water into the Erythræan sea in the east.

6. And these two come from the north to the sea and pour their waters into the Erythraean Sea in the east.

6. Två komma från norr till hafvet, deras vatten flyter uti det Erytheiska hafvet på östra sidan.

6. Två komma från norr till hafvet, deras vatten flyter uti det Erytheiska hafvet på östra sidan.

7. And with respect to the remaining four, they take their course in the cavity of the north, two to their sea, the Erythraean sea, and two are poured into a great sea, where also it is said there is a desert.

(82) The Red Sea.

7. But the other four come from the side of then north over to the sea, two of them to the Erythræan sea, and two empty in the great sea; according to others, in the desert.

7. And the remaining four come forth on the side of the north to their own sea, two of them to the Erythraean Sea, and two into the Great Sea and discharge themselves there [and some say: into the desert].

7. Och af de övriga togo fyra sitt lopp i nordens ihålighet, två till deras haf, det Erytheiska hafvet, och två utgjutas i ett stort haf, hvarest äfven säges vara en öken.

7. Och af de övriga togo fyra sitt lopp i nordens ihålighet, två till deras haf, det Erytheiska hafvet, och två utgjutas i ett stort haf, hvarest äfven säges vara en öken.

8. Seven great islands I saw in the sea and on the earth. Seven in the great sea.

8. I saw seven great islands in the sea and on the land: two on the land and five in the great sea.

8. Seven great islands I saw in the sea and in the mainland: two in the mainland and five in the Great Sea.

8. Sju stora öar såg jag i hafvet och på jorden; sju i det stora hafvet.

8. Sju stora öar såg jag i hafvet och på jorden; sju i det stora hafvet.Previous Chapter

Parallel Translations
77 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET