Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 80 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. In those days Uriel answered and said to me, Behold, I have showed you all things, O Enoch; And all things have I revealed to you. You see the sun, the moon, and those which conduct the stars of heaven, which cause all their operations, seasons, and arrivals to return.

1. And in those days Uriel answered and said to me: "Behold, I have showed thee all things, O Enoch, and have revealed to thee that thou shouldst see this sun and this moon, and those who lead the stars of heaven and all those that revolve, their deeds and their times and their departures.

1. And in those days the angel Uriel answered and said to me: 'Behold, I have shown thee everything, Enoch, and I have revealed everything to thee that thou shouldst see this sun and this moon, and the leaders of the stars of the heaven and all those who turn them, their tasks and times and departures.

1. I dessa dagar svarade Uriel och sade till mig: se, jag har visat dig allting, o Enoch. Och allting har jag uppenbarat för dig. Du ser solen, månan och dem, som styra stjernorna på himmelen, hvilka förorsaka alla deras verkningar, årstider och deras ankomst, för att återgå.

1. Och i de dagarna svarade Uriel mig och sade: Se, jag har visat dig allting; o Henoch, och har uppenbarat allt för dig, att du skulle se detta, solen och månen och ledarna för himmelens stjärnor och alla de rörliga krafterna, deras förhållanden och tider och utgångar.

2. In the days of sinners the years shall be shortened. Their seed shall be backward in their prolific soil; and everything done on earth shall be subverted, and disappear in its season. The rain shall be restrained, and heaven shall stand still.

2. And in the days of the sinners the years will be shortened, and their seed will be tardy on their lands and on their meadows, and everything on the earth will change and will not appear in its time; the rain will be prevented, and the heavens will retain it.

2. And in the days of the sinners the years shall be shortened, And their seed shall be tardy on their lands and fields, And all things on the earth shall alter, And shall not appear in their time: And the rain shall be kept back And the heaven shall withhold (it).

2. På syndarnes dagar skola åren blifva förkortade. Deras utsäde skall blifva senfärdigt i deras fruktbara jord; och allting som göres på jorden, skall blifva förvirradt och ej synas på sin rätta tid. Regnet skall blifva förhållet, och himmelen skall stå stilla.

2. I syndarnas dagar varda åren förkortade, och skörden skall försenas i deras länder och på deras betesmarker och allting på jorden förändras och icke framkomma på sin tid. Regnet skall hållas tillbaka, ty himmelen skall uppehålla det.

3. In those days the fruits of the earth shall be late, and not flourish in their season; and in their season the fruits of the trees shall be withholden.

3. And in those times the fruit of the earth will be tardy and will not grow in its time; and the fruit of the trees will be prevented in its time.

3. And in those times the fruits of the earth shall be backward, And shall not grow in their time, And the fruits of the trees shall be withheld in their time.

3. På dessa dagar skola jordens frukter blifva sena och icke blomstra på deras rätta årstid; och trädens frukter skola på deras årstid saknas.

3. Och i de tiderna skola markens frukter blifva försenade och icke växa på sin tid, och trädens frukt skall uppehållas på sin tid.

4. The moon shall change its laws, and not be seen at its proper period.

4. And the moon will change her order and will not appear in her time.

4. And the moon shall alter her order, And not appear at her time.

4. Månan skall förändra sina lagar och icke blifva synlig på sin bestämda tid.

4. Och månen skall förändra sin ordning och icke synas på sin tid.

5. But in those days shall heaven be seen; and barrenness shall take place in the borders of the great chariots in the west. Heaven shall shine more than when illuminated by the orders of light;

5. And in those days it will be seen on the heavens that a great unfruitfulness will come on the outermost chariot in the west; and she will shine more brightly that according to the order of light.

5. [And in those days the sun shall be seen and he shall journey in the evening †on the extremity of the great chariot† in the west]And shall shine more brightly than accords with the order of light.

5. Men på dessa dagar skall himmelen blifva synlig; och ofruktbarhet skall sätta sig på bräddarna af de stora vagnarna i vester. Himmelen skall skina mer, än om den vore upplyst på ljusets befallning,

5. Och i de dagarna skall man se på himmelen huru stor ofruktbarhet kommer, på den yttersta vagnen i väster, och himmelen skall skina klarare än efter ljusets vanliga ordning.

6. while many chiefs among the stars of authority shall err, perverting their ways and works. Those shall not appear in their season, who commanded them,

6. And many of the leaders of the stars of command will err, and they will change their paths and deeds, and those subject to them will not appear in their time.

6. And many chiefs of the stars shall transgress the order (prescribed). And these shall alter their orbits and tasks, And not appear at the seasons prescribed to them.

6. medan många anförare bland de förnämsta stjernorna skola irra omkring, förvirrande sina vägar och verk. Dessa skola ej blifva synliga på den tid, som är bestämd för dem,

6. Och många hufvudledare för de förnämsta stjärnorna skola fara vilse, och dessa skola misstaga sig på sina värf och sina vägar, och de dem underordnade skola icke framkomma på sina tider.

7. and all the classes of the stars shall be shut up against sinners. The thoughts of those who dwell on the earth shall transgress within them; and they shall be perverted in all their ways. They shall transgress, and think themselves (85) gods;

(85) Themselves. Or, "them" i.e., the chiefs among the stars (vs. 6) (Knibb, p. 186).

7. And the whole order of the stars will be kept from the sinners, and the thoughts of those who dwell on the earth will err concerning them, and they will be turned from all their ways, and will err and consider them gods.

7. And the whole order of the stars shall be concealed from the sinners, And the thoughts of those on the earth shall err concerning them, [And they shall be altered from all their ways], Yea, they shall err and take them to be gods.

7. och alla klasser af stjernor skola blifva innestängda för syndare. Deras tankar, som bo på jorden, skola synda inom dem; och de skola förvirras på alla sina vägar. De skola synda och tro sig sjelfva vara gudar,

7. Och stjärnornas hela ordning skall varda obegriplig för syndarna, och deras tankar, som bo på jorden, skola fara vilse rörande dem och vända sig bort från alla sina vägar och försynda sig och dyrka stjärnor såsom gudar.

8. while evil shall be multiplied among them. And punishment shall come upon them, so that all of them shall be destroyed.

8. And evil will increase over them, and punishment will come upon them to destroy them all."

8. And evil shall be multiplied upon them, And punishment shall come upon them So as to destroy all.'

8. under det ondskan fördubblas ibland dem. Och straffet skall komma öfver dem, så att de alla skola förstöras.

8. Och många olyckor skola komma över dem, och en straffdom skall förgöra dem alla.Previous Chapter

Parallel Translations
80 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET