Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 82 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Now, my son Mathusala, all these things I speak unto you, and write for you. To you I have revealed all, and have given you books of everything. Preserve, my son Mathusala, the books written by your father; that you may reveal them to future generations.

1. And now my son, Methuselah, all these things I relate to thee and write for thee, and I have revealed to thee everything, and have given thee books concerning them all: preserve, my son, Methuselah, the books from the hand of thy father, and give them to the generations of the world.

1. And now, my son Methuselah, all these things I am recounting to thee and writing down for thee, and I have revealed to thee everything, and given thee books concerning all these: so preserve, my son Methuselah, the books from thy father's hand, and (see) that thou deliver them to the generations of the world.

1. Nu, min son Mathusala, säger jag dig alla dessa saker och skrifver dem för dig. För dig har jag uppenbarat allt, och har gifvit dig böcker om allting. Förvara, min son Mathusala, de böcker, som äro skrifne af din fader, på det du må kunna öfverlemna dem åt kommande slägten.

1. Och nu, min son Metusalah, allt detta förtäljer jag dig och skrifver upp åt dig, och allt uppenbarade jag för dig och gaf dig skrifterna om allt detta. Bevara alltså, min son Metusalah, dessa skrifter af din faders hand och öfverantvarda dem åt de kommande släktena.

2. Wisdom have I given you, to your children, and your posterity, that they may reveal to their children, for generations for ever, this wisdom in their thoughts;

2. Wisdom I have given thee and thy children and those who will be thy children, that they give it to their children, the generations to eternity, namely this wisdom above their thoughts.

2. I have given Wisdom to thee and to thy children, [And thy children that shall be to thee], That they may give it to their children for generations, This wisdom (namely) that passeth their thought.

2. Vishet har jag lemnat åt dig, åt dina barn och din afkomma, på det de må lemna åt deras barn, från slägte till slägte, denna vishet i deras tankar,

2. Vishet gaf jag åt dig och dina barn och åt dem af dina barn, som skola komma, att de må gifva henne åt sina barn, åt släktena ända i evighet, nämligen denna alla deras tankar öfverstigande vishet.

3. and that those who comprehend it may not slumber, but hear with their ears; that they may learn this wisdom, and be deemed worthy of eating this wholesome food.

3. And those who understand it will not sleep, but will hear with their ears, that they may learn this wisdom, and it will please those who eat of it more than good food.

3. And those who understand it shall not sleep, But shall listen with the ear that they may learn this wisdom, And it shall please those that eat thereof better than good food.

3. och på det de, som fatta den, icke måtte slumra, utan höra med sina öron, på det de måtte lära denna vishet och finnas värdiga att äta af denna helsosama föda.

3. Och de som förstå henne skola icke sofva, och de skola lyssna med sina öron för att lära sig denna vishet, och dem som äta däraf skall hon täckas mera än goda rätter.

4. Blessed are all the righteous; blessed are all who walk in righteousness; in whom no crime is found, as in sinners, when all their days are numbered. With respect to the progress of the sun in heaven, it enters and goes out of each gate for thirty days, with the leaders of the thousand classes of the stars; with four which are added, and appertain to the four quarters of the year, which conduct them, and accompany them at four periods.

4. Happy are all the just, happy all those who walk in the paths of justice and have no sin like the sinners, in the counting of all their days, in which the sun goes through the heavens, entering and departing from the gates, each time thirty times, together with the heads of the thousands of this order of the stars, together with the four that are added and separate between the four portions of the year, which they lead and enter with them four days.

4. Blessed are all the righteous, blessed are all those who walk in the way of righteousness and sin not as the sinners, in the reckoning of all their days in which the sun traverses the heaven, entering into and departing from the portals for thirty days with the heads of thousands of the order of the stars, together with the four which are intercalated which divide the four portions of the year, which lead them and enter with them four days.

4. Välsignade äro alla de rättfärdige, välsignade alla, som vandra i rättfärdighet, hos hvilka ingen missgerning är funnen, såsom hos syndare, när alla deras dagar blifva räknade. Hvad solens gång på himmelen beträffar, så ingår och utgår den från hvarje port i trettio dagar, med anförarne för de tusende klasserna af stjernor, med fyra, som äro tillagde och höra till årets fyra delar, som leda dem och åtskilja dem vid fyra perioder.

4. Saliga äro alla rättfärdiga, saliga äro alla som vandra på rättfärdighetens väg och icke synda likt syndarna - när alla deras dagar blifva räknade. Hvad solens gång på himmelen beträffar, så ingår och utgår den från hvarje port i trettio dagar, med anförarne för de tusende klasserna af stjernor, med fyra, som äro tillagde och höra till årets fyra delar, som leda dem och åtskilja dem vid fyra perioder.

5. Respecting these, men greatly err, and do not calculate them in the calculation of every age; for they greatly err respecting them; nor do men know accurately that they are in the calculation of the year.

5. And on their account men will be at fault, and will not count them in the reckoning of the whole world; but men will be mistaken and will not know them exactly.

5. Owing to them men shall be at fault and not reckon them in the whole reckoning of the year: yea, men shall be at fault, and not recognize them accurately.

5. Rörande dessa irra menniskorna sig ganska mycket och räkna dem icke vid beräkningen af hvarje tidrymd; ty de irra sig ganska mycket, rörande dem; ej heller känna menniskorna noggrannt, att de höra till beräkningen af året.

5. Rörande dessa irra menniskorna sig ganska mycket och räkna dem icke vid beräkningen af hvarje tidrymd; ty de irra sig ganska mycket, rörande dem; ej heller känna menniskorna noggrannt, att de höra till beräkningen af året.

6. But indeed these are marked down for ever; one in the first gate, one in the third, one in the fourth, and one in the sixth: So that the year is completed in three hundred and sixty-four days.

6. For they belong to the reckoning of the year and are exactly marked forever, one in the first portal and one in the third and one in the fourth and one in the sixth, and the year is completed in three hundred and sixty-four days.

6. For they belong to the reckoning of the year and are truly recorded (thereon) for ever, one in the first portal and one in the third, and one in the fourth and one in the sixth, and the year is completed in three hundred and sixty-four days.

6. Men i sanning äro dessa utmärkta från evighet; en i första porten, en i den tredje, en i den fjerde och en i den sjette; Så att året är fullbordadt på trehundrade sextiofyra dagar.

6. Men i sanning äro dessa utmärkta från evighet; en i första porten, en i den tredje, en i den fjerde och en i den sjette; Så att året är fullbordadt på trehundrade sextiofyra dagar.

7. Truly has been stated, and accurately has been calculated that which is marked down; for the luminaries, the months, the fixed periods, the years, and the days, Uriel has explained to me, and communicated to me; whom the Lord of all creation, on my account, commanded (according to the might of heaven,

7. And the account of it is true, and the marked reckoning exact; for the luminaries and the months and the festivals and the years have been shown and given to me by Uriel, to whom the Lord of all creation had given command, in reference to me, of the host of the heavens.

7. And the account thereof is accurate and the recorded reckoning thereof exact; for the luminaries, and months and festivals, and years and days, has Uriel shown and revealed to me, to whom the Lord of the whole creation of the world hath subjected the host of heaven.

7. Sannfärdigt har det blifvit uppgifvet och rigtigt beräknadt, hvad som är utmärkt; ty ljusen, månaderna, de bestämda omloppen, åren och dagarna har Uriel för mig förklarat och berättat, hvilken hela skapelsens Herre för min skull befallde, (i följd af himmelens kraft,

7. Sannfärdigt har det blifvit uppgifvet och rigtigt beräknadt, hvad som är utmärkt; ty ljusen, månaderna, de bestämda omloppen, åren och dagarna har Uriel för mig förklarat och berättat, hvilken hela skapelsens Herre för min skull befallde, (i följd af himmelens kraft,

8. and the power which it possesses both by night and by day) to explain the laws of light to man, of the sun, moon, and stars, and of all the powers of heaven, which are turned with their respective orbs.

8. And he has power over night and day in the heavens, that he may show light over men; the sun and the moon and the stars and all the powers of heaven which turn in their circuit.

8. And he has power over night and day in the heaven to cause the light to give light to men – sun, moon, and stars, and all the powers of the heaven which revolve in their circular chariots.

8. och makten som den äger både natt och dag) att för menniskan förklara lagarne för ljuset, för solen, månan och stjernorna och alla himmelens makter, hvilka hvälfvas hvar inom sin bana.

8. och makten som den äger både natt och dag) att för menniskan förklara lagarne för ljuset, för solen, månan och stjernorna och alla himmelens makter, hvilka hvälfvas hvar inom sin bana.

9. This is the ordinance of the stars, which set in their places, in their seasons, in their periods, in their days, and in their months.

9. And this is the order of the stars that set in their places and in their times and in their festivals and in their months.

9. And these are the orders of the stars, which set in their places, and in their seasons and festivals and months.

9. Denna är stjernornas lag, hvilka nedgå på sina ställen, sina årstider, sina omloppstider, sina dagar och sina månader.

9. Denna är stjernornas lag, hvilka nedgå på sina ställen, sina årstider, sina omloppstider, sina dagar och sina månader.

10. These are the names of the those who conduct them, who watch and enter in their seasons, according to their ordinance in their periods, in their months, in the times of their influence, and in their stations.

10. And these are the names of those who lead them, who watch that they enter in their times and in their order and in their occasions and in their months and in their powers and in their positions.

10. And these are the names of those who lead them, who watch that they enter at their times, in their orders, in their seasons, in their months, in their periods of dominion, and in their positions.

10. Dessa äro deras namn, som anföra dem, som bevaka dem och ingå i deras årstider, enligt lagen för deras omlopp, deras månader, tiden för deras inflytelse och deras ståndpunkter.

10. Dessa äro deras namn, som anföra dem, som bevaka dem och ingå i deras årstider, enligt lagen för deras omlopp, deras månader, tiden för deras inflytelse och deras ståndpunkter.

11. Four conductors of them first enter, who separate the four quarters of the year. After these, twelve conductors of their classes, who separate the months and the year into three hundred and sixty-four days, with the leaders of a thousand, who distinguish between the days, as well as between the four additional ones; which, as conductors, divide the four quarters of the year.

11. Their four leaders who divide the four portions of the year enter first; after them the twelve leaders of the orders, who separate the months and the year into three hundred and sixty-four days, together with the heads of the thousands who divide the days; for the four intercalary days these are the leaders who separate the four parts of the years.

11. Their four leaders who divide the four parts of the year enter first; and after them the twelve leaders of the orders who divide the months; and for the three hundred and sixty (days) there are heads over thousands who divide the days; and for the four intercalary days there are the leaders which sunder the four parts of the year.

11. Fyra anförare af dem ingå först, hvilka åtskilja årets fyra delar. Efter dessa komma tolf anförare för sina klasser, hvilka skilja månaderne och året i trehundrade sextiofyra dagar, jemte anförarne för ettusende, hvilka skilja imellan dagarne, likasom imellan de fyra tillagda, hvilka såsom anförare skilja de fyra delarne af året.

11. Fyra anförare af dem ingå först, hvilka åtskilja årets fyra delar. Efter dessa komma tolf anförare för sina klasser, hvilka skilja månaderne och året i trehundrade sextiofyra dagar, jemte anförarne för ettusende, hvilka skilja imellan dagarne, likasom imellan de fyra tillagda, hvilka såsom anförare skilja de fyra delarne af året.

12. These leaders of a thousand are in the midst of the conductors, and the conductors are added each behind his station, and their conductors make the separation. These are the names of the conductors, who separate the four quarters of the year, who are appointed over them: Melkel, Helammelak, Meliyal, and Narel.

12. And of those heads of the thousands, one is placed between the leader and the led, back of the position, but their leader divides. And these are the names of the leaders who separate the four parts of the year which are ordained: Melkeêl and Helemmêlêch, and Mêlêjal and Nârêl.

12. And these heads over thousands are intercalated between leader and leader, each behind a station, but their leaders make the division. And these are the names of the leaders who divide the four parts of the year which are ordained: Milkiel, Helemmelek, and Melejal, and Narel.

12. Dessa anförare för ett tusende äro midt ibland de styrande, och de styrande äro ställde hvar och en bakom sin ståndpunkt, och deras anförare göra afsöndringen. Dessa äro namnet på de anförare, hvilka skilja årets fyra delar, och som äro satte öfver dem: Melkel, Helammelak, Meliyal och Narel.

12. Dessa anförare för ett tusende äro midt ibland de styrande, och de styrande äro ställde hvar och en bakom sin ståndpunkt, och deras anförare göra afsöndringen. Dessa äro namnet på de anförare, hvilka skilja årets fyra delar, och som äro satte öfver dem: Melkel, Helammelak, Meliyal och Narel.

13. And the names of those who conduct them are Adnarel, Jyasusal, and Jyelumeal. These are the three who follow after the conductors of the classes of stars; each following after the three conductors of the classes, which themselves follow after those conductors of the stations, who divide the four quarters of the year.

13. And the names of those they lead: Adnârêl and Ijasusâêl and Ijelumîêl, these three follow after the leaders of the orders, and one follows after the three leaders of the orders, who follow after those leaders of positions who separate the four portions of the year.

13. And the names of those who lead them: Adnarel, and Ijasusael, and Elomeel – these three follow the leaders of the orders, and there is one that follows the three leaders of the orders which follow those leaders of stations that divide the four parts of the year.

13. Och namnen på dem, som anföra dessa äro: Adnarel, Jyasusal och Jyelumeel. Desse äro de tre, som följa efter anförarne för stjernornas klasser; hvarje följande efter de tre anförarne af klasserna, hvilka sjelfva följa efter dessa föreståndare för afsatserna, som åtskilja årets fyra delar.

13. Och namnen på dem, som anföra dessa äro: Adnarel, Jyasusal och Jyelumeel. Desse äro de tre, som följa efter anförarne för stjernornas klasser; hvarje följande efter de tre anförarne af klasserna, hvilka sjelfva följa efter dessa föreståndare för afsatserna, som åtskilja årets fyra delar.

14. In the first part of the year rises and rules Melkyas, who is named Tamani, and Zahay. (87) All the days of his influence, during which he rules, are ninety-one days.

(87) Tamani, and Zahay. Or, "the southern sun" (Knibb, p. 190).

14. In the commencement of the year Melkejâl rises first and rules, he who is called Tamaânî and sun, and all the days of his government that he rules are ninety-one days.

14. In the beginning of the year Melkejal rises first and rules, who is named †Tamaini† and sun, and all the days of his dominion whilst he bears rule are ninety-one days.

14. I första delen af året uppgår och styrer Melkyas, som kallas Tamani och Zahay. Alla dagarne af hans inflytelse, under hvilka han styrer, äro nittioen dagar.

14. I första delen af året uppgår och styrer Melkyas, som kallas Tamani och Zahay. Alla dagarne af hans inflytelse, under hvilka han styrer, äro nittioen dagar.

15. And these are the signs of the days which are seen upon the earth. In the days of his influence there is perspiration, heat, and trouble. All the trees become fruitful; the leaf of every tree comes forth; the corn is reaped; the rose and every species of flowers blossoms in the field; and the trees of winter are dried up.

15. And these are the signs of the days which are seen on the earth in the days of his government: sweat and heat and anxiety, and all the trees producing fruit, and the leaves appearing on all the trees, and the harvest of wheat, and the blooming of roses, and all the flowers blooming in the fields, but the trees of winter become withered.

15. And these are the signs of the days which are to be seen on earth in the days of his dominion: sweat, and heat, and calms; and all the trees bear fruit, and leaves are produced on all the trees, and the harvest of wheat, and the rose-flowers, and all the flowers which come forth in the field, but the trees of the winter season become withered.

15. Och dessa äro tecknen af dagarna, hvilka äro synliga på jorden. Under dagarna af hans inflytande är det utdunstning, hetta och besvär. Alla träd blifva fruktbärande; löfven på hvarje träd utspricka, säden skördas, rosen och hvarje slag af blommor blomstra på fältet, och vinterträden uttorka.

15. Och dessa äro tecknen af dagarna, hvilka äro synliga på jorden. Under dagarna af hans inflytande är det utdunstning, hetta och besvär. Alla träd blifva fruktbärande; löfven på hvarje träd utspricka, säden skördas, rosen och hvarje slag af blommor blomstra på fältet, och vinterträden uttorka.

16. These are the names of the conductors who are under them: Barkel, Zelsabel; and another additional conductor of a thousand is named Heloyalef, the days of those influence have been completed.

16. And these are the names of the leaders who are under them: Berkeêl, Zalbesâêl, and one other who is added, a head of a thousand, called Hêlojâsêph; and ended are the days of the power of this one.

16. And these are the names of the leaders which are under them: Berkael, Zelebsel, and another who is added a head of a thousand, called Hilujasĕph: and the days of the dominion of this (leader) are at an end.

16. Dessa äro namnen på de anförare, som äro under dem, Barkel, Zelsabel; och ännu en annan anförare för ettusende kallas Heloyalef, hvars inflytelsedagar äro fullbordade.

16. Dessa äro namnen på de anförare, som äro under dem, Barkel, Zelsabel; och ännu en annan anförare för ettusende kallas Heloyalef, hvars inflytelsedagar äro fullbordade.

17. The other conductor next after them is Helemmelek, whose name they call the splendid Zahay. (88) All the days of his light are ninety-one days.

(88) Zahay. Or, "sun" (Knibb, p. 191).

17. The other leader, who is after them, is Helemmêlêk, whom they call the shining sun, and all the days of his light are ninety-one days.

17. The next leader after him is Helemmelek, whom one names the shining sun, and all the days of his light are ninety-one days.

17. Den andre anföraren näst efter dem är Helemmelek, hvars namn de kalla den lysande Zahay. Alla dagarne af hans ljus äro nittioen dagar.

17. Den andre anföraren näst efter dem är Helemmelek, hvars namn de kalla den lysande Zahay. Alla dagarne af hans ljus äro nittioen dagar.

18. These are the signs of the days upon earth, heat and drought; while the trees bring forth their fruits, warmed and concocted, and give their fruits to dry. The flocks follow and yean. (89) All the fruits of the earth are collected, with everything in the fields, and the vines are trodden. This takes place during the time of his influence.

(89) Follow and yean. Mate and bear young.

18. And these are the signs of the days of the earth: burning heat, dryness, and the trees bringing their fruit to ripeness and completion, and the sheep mate and become pregnant; and all the fruit of the earth is gathered in, and everything that is in the fields; and the making of wine; this takes place in the days of his power.

18. And these are the signs of (his) days on the earth: glowing heat and dryness, and the trees ripen their fruits and produce all their fruits ripe and ready, and the sheep pair and become pregnant, and all the fruits of the earth are gathered in, and everything that is in the fields, and the winepress: these things take place in the days of his dominion.

18. Dessa äro tecknen för dagarne på jorden, hetta och torka, medan träden frambringa sina frukter, värmda och fullmognade, och gifva sina frukter att torka. Hjordarne vallas och lamma. Alla jordens frukter samlas med hvarje ting på marken, och vinprässarne trampas. Detta inträffar under tiden af hans inflytelse.

18. Dessa äro tecknen för dagarne på jorden, hetta och torka, medan träden frambringa sina frukter, värmda och fullmognade, och gifva sina frukter att torka. Hjordarne vallas och lamma. Alla jordens frukter samlas med hvarje ting på marken, och vinprässarne trampas. Detta inträffar under tiden af hans inflytelse.

19. These are their names and orders, and the names of the conductors who are under them, of those who are chiefs of a thousand: Gedaeyal, Keel, Heel. And the name of the additional leader of a thousand is Asphael. The days of his influence have been completed.

19. These are the names and the orders and the subordinate leaders of those heads of the thousands: Gêdâêl and Kêêl and Hêêl, and the name of the head of a thousand, which is added to them, Asfâêl; and completed are the days of his power.

19. These are the names, and the orders, and the leaders of those heads of thousands: Gidaijal, Keel, and Heel, and the name of the head of a thousand which is added to them, Asfael: and the days of his dominion are at an end.

19. Dessa äro deras namn och ordning, och namnen på de styrande, som äro under dem, på dem som äro anförare för ettusende, Gedaeyal, Keel, Heel. Och namnet på den tillagde anföraren för ettusende är Asphael. Dagarne för hans inflytelse hafva blifvit fulländade.

19. Dessa äro deras namn och ordning, och namnen på de styrande, som äro under dem, på dem som äro anförare för ettusende, Gedaeyal, Keel, Heel. Och namnet på den tillagde anföraren för ettusende är Asphael. Dagarne för hans inflytelse hafva blifvit fulländade.Previous Chapter

Parallel Translations
82 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET