Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 84 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. I lifted up my hands in righteousness, and blessed the holy, and the Great One. I spoke with the breath of my mouth, and with a tongue of flesh, which God has formed for all the sons of mortal men, that with it they may speak; giving them breath, a mouth, and a tongue to converse with.

1. And I raised my hands in justice, and blessed the Holy and the Great One, and I spoke with the breath of my mouth and with the tongue of flesh, which God has made for the children of men, that they should speak with it, and gave them breath and the tongue and the mouth, that they might speak therewith:

1. And I lifted up my hands in righteousness and blessed the Holy and Great One, and spake with the breath of my mouth, and with the tongue of flesh, which God has made for the children of the flesh of men, that they should speak therewith, and He gave them breath and a tongue and a mouth that they should speak therewith:

1. Jag upplyfte mina händer i rättfärdighet och välsignade den helige och store Ende. Jag talte med min muns andedrägt och med en tunga af kött, hvilken Gud har skapat åt alla dödliga menniskors söner, på det de må tala med den, gifvande dem andedrägt, en mun och en tunga att samtala med.

1. Och jag upplyfte mina händer i rättfärdighet och prisade den Helige och Store och talade med min muns anda och med min lekamliga tunga, som Gud gifvit människobarnen, att de må tala därmed.

2. Blessed are you, O Lord, the King, great and powerful in your greatness, Lord of all the creatures of heaven, King of kings, God of the whole world, whose reign, whose kingdom, and whose majesty endure for ever and ever. From generation to generation shall your dominion exist. All the heavens are your throne for ever, and all the earth your footstool for ever and for ever.

2. Blessed art thou, O Lord, King both great and powerful in thy greatness, the Lord of all the creation of heaven, King of kings, and God of all the world, thy Godship and thy kingdom and thy greatness will remain in eternity, and to all eternity, and to all the generations thy power, and all the heavens are thy throne in eternity, and all the earth thy footstool in eternity and to all eternity.

2. 'Blessed be Thou, O Lord, King, Great and mighty in Thy greatness, Lord of the whole creation of the heaven, King of kings and God of the whole world. And Thy power and kingship and greatness abide for ever and ever, And throughout all generations Thy dominion; And all the heavens are Thy throne for ever, And the whole earth Thy footstool for ever and ever.

2. Välsignad är du, o Herre, Konungen, stor och mäktig i din storhet, Herre öfver alla skapade ting i himmelen, konungars Konung, hela verldens Gud, hvars rike, hvars regering och Majestät varar från evighet till evighet. Från slägte till slägte skall ditt välde vara. Alla himlarne äro din thron från evighet, och hela jorden din fotapall från evighet till evighet.

2. Lofvad vare du, o Herre och Konung, stor och mäktig i din storhet, Herre öfver himmelens hela skapelse, konungarnas Konung och all världens Gud! Din gudom och ditt rike och din storhet vara från evighet till evighet och din makt genom alla släkten, och alla himlar äro din tron evinnerligen och hela jorden din fotapall från evighet till evighet.

3. For you have made them, and over all you reign. No act whatsoever exceeds your power. With your wisdom is unchangeable; nor from your throne and from your presence is it ever averted. You know all things, see and hear them; nor is anything concealed from you; for you perceive all things.

3. For thou hast made and dost govern all things, and nothing is too difficult for thee, and no wisdom escapes thee; she does not turn away from her throne, thy throne, and not from thy face, and thou dost know and see and hear all things, and there is nothing that is hidden before thee, for thou dost see all things.

3. For Thou hast made and Thou rulest all things, And nothing is too hard for Thee, Wisdom departs not from the place of Thy throne, Nor turns away from Thy presence. And Thou knowest and seest and hearest everything, And there is nothing hidden from Thee [for Thou seest everything].

3. Ty Du har skapat dem, och öfver allt regerar Du. Ingen gerning, hvilken som helst, öfverträffar din makt. Hos Dig är visheten oföränderlig; ej heller har den någonsin blifvit aflägsnad från din thron och din närvaro. Du vet allting, ser och hörer allt; och icke är något doldt för Dig; ty Du genomskådar allt.

3. Ty du har skapat allt och härskar öfver allt, och intet är dig för svårt, och intet slags vishet undgår dig. Hon vänder sig icke bort från sin tron, din tron, ej heller från ditt anlete, och du vet och ser och hör allting, och intet är dig fördolt.

4. The angels of your heavens have transgressed; and on mortal flesh shall your wrath remain, until the day of the great judgment.

4. And now the angels of thy heavens do sin, and thy wrath is over the flesh of men to the day of the great judgment.

4. And now the angels of Thy heavens are guilty of trespass, And upon the flesh of men abideth Thy wrath until the great day of judgement.

4. Änglarne i dina himlar hafva begått öfverträdelse; och öfver de dödligas kött skall din vrede hvila till den stora domens dag.

4. Och änglarna från dina himlar synda, och öfver människorna förblifver din vrede ända till den stora domens dag.

5. Now then, O God, Lord and mighty King, I entreat you, and beseech you to grant my prayer, that a posterity may be left to me on earth, and that the whole human race may not perish; That the earth may not be left destitute, and destruction take place for ever.

5. And now, God and Lord and great King, I petition and ask that thou wouldst establish my prayer for me, that there remain to me a posterity on earth, and that thou wouldst not annihilate all the flesh of men, and not make empty the whole earth, and there be an everlasting destruction.

5. And now, O God and Lord and Great King, I implore and beseech Thee to fulfil my prayer, To leave me a posterity on earth, And not destroy all the flesh of man, And make the earth without inhabitant, So that there should be an eternal destruction.

5. Nu, o Gud, Herre och mäktige Konung, anropar jag Dig och bönfaller hos Dig, att Du hörer min bön, att afkomma måtte lemnas mig på jorden, och att icke hela menniskoslägtet måtte förgås. Att jorden ej måtte lemnas öde och förstörelsen icke räcka i evighet.

5. Och nu, o Gud och Herre, store Konung! anropar jag dig och beder, att du hör min bön och kvarlämnar på jorden efterkommande åt mig och icke utrotar alla människor och gör jorden öde så att fördärfvet evigt räcker.

6. O my Lord, let the race perish from off the earth which has offended you, but a righteous and upright race establish for a posterity (94) for ever. Hide not your face, O Lord, from the prayer of your servant.

(94) For a posterity. Literally, "for the plant of a seed" (Laurence, p. 121).

6. And now, my Lord, annihilate from the earth the flesh which has angered thee, but the flesh of justice and of rectitude establish as a plant of the seed to eternity, and do not hide thy face from the prayer of thy servant, O Lord!"

6. And now, my Lord, destroy from the earth the flesh which has aroused Thy wrath, But the flesh of righteousness and uprightness establish as a plant of the eternal seed, And hide not Thy face from the prayer of Thy servant, O Lord.'

6. O, min Herre, låt den slägt utplånas från jorden, som har förolämpat Dig, men ett rättfärdigt och troget slägte stadga sin afkomma för evigt. Dölj ej ditt ansigte, o Herre, för din tjenares bön.

6. Och nu, Herre, utrota från jorden allt kött, som har förtörnat dig, men låt de rättfärdiga och rättsinniga varda för alltid behållna, likt en frörik planta, och dölj icke ditt anlete för din tjänares bön, o Herre!



Previous Chapter

Parallel Translations
84 Chapter

Next Chapter






Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames






The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET