Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 41 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882: And after this I saw all the secrets of heaven, and the kingdom as it is divided, and how the] deeds of men are weighed upon scales.
1912: And after that I saw all the secrets of the heavens, and how the kingdom is divided, and how the actions of men are weighed in the balance.
1821: After this I beheld the secrets of the heavens and of paradise, according to its divisions; and of human action, as they weight it there in balances.
1826: Härefter såg jag himlarnes och paradisets hemligheter, allt efter dess afdelningar; och äfven menskliga gerningarnes hemligheter, såsom de väga dem där i vågskålar.
1901: Och därefter såg jag himlarnas alla hemligheter och såg hur riket varder fördeladt och människornas gärningar vägda på våg.
1. Ge'ez ወእምድኅረዝ ርኢኩ ኵሎ ኅብኣቲሆሙ ለሰማያት ወመንግሥት እፎ ትትከፈል ወተግባረ ሰብእ ከመ በመዳልው ይደለዉ
Translit. 1we'Imd`hrezr'ikukWulo`hb'Atihomulesemayatwemeng`stIfottkefelwetegbareseb'Ikemebemedalwydelewu::
Translit. 2wäʾəmədəḫəräzərəʾikukʷəloḫəbəʾatihomuläsämayatəwämänəgəśətəʾəfotətəkäfäləwätägəbaräsäbəʾəkämäbämädaləwəyədäläwu::
Translation
Definitions                                                        


1882: There I saw the dwellings of the chosen, and the dwellings of the holy, and my eyes saw there how all the sinners were cast from there, they who had denied the name of the Lord of the spirits, and they are dragged away, and there is no rest for them because of the punishments which proceed from the Lord of the spirits.
1912: And there I saw the mansions of the elect and the mansions of the holy, and mine eyes saw there all the sinners being driven from thence which deny the name of the Lord of Spirits, and being dragged off: and they could not abide because of the punishment which proceeds from the Lord of Spirits.
1821: I saw the habitations of the elect, and the habitations of the holy. And there my eyes beheld all the sinners, who denied the Lord of glory, and whom they were expelling from there, and dragging away, as they stood there; no punishment proceeding against them from the Lord of spirits.
1826: Jag såg de utvaldas boningar och de heligas hemvist, och der sågo mina ögon alla de syndare, hvilka förnekade herrlighetens Herre, och hvilka de utdrefvo derifrån och släpade bort, såsom de stodo der, och intet straff utgick emot dem från Andarnes Herre.
1901: Där såg jag de utvaldas och heligas boningar, och mina ögon skådade där huru alla de syndare, som förneka andarnas Herres namn, jagas därifrån och hur man släpar dem bort och att de icke få stanna där i följd af den straffdom, som utgår från andarnas Herre.
2. Ge'ez በህየ ርኢኩ ማኅደሪሆሙ ለኅሩያን ወማኅደሪሆሙ ለቅዱሳን ወርእያ አዕይንትየ በህየ ኵሎሙ ኃጥኣን እንዘ ይሰደዱ እምህየ እለ ይክህድዎ ለስመ እግዚአ መናፍስት ወይስሕብዎሙ ወቀዊም አልቦሙ በመቅሠፍት እንተ ትወጽእ እምእግዚአ መናፍስት
Translit. 1behyer'ikuma`hderihomule`hruyanwema`hderihomuleqdusanwer'Iya'a`IyntyebehyekWulomu`haT'An'Inzeysededu'Imhye'Ileykhdwolesme'Igzi'amenafstweysHbwomuweqewim'albomubemeq`seft'IntetweS'IIm'Igzi'amenafst::
Translit. 2bähəyärəʾikumaḫədärihomuläḫəruyanəwämaḫədärihomuläḳədusanəwärəʾəyaʾäʿəyənətəyäbähəyäkʷəlomuḫaṭəʾanəʾənəzäyəsädäduʾəməhəyäʾəläyəkəhədəwoläsəmäʾəgəziʾämänafəsətəwäyəsəḥəbəwomuwäḳäwiməʾäləbomubämäḳəśäfətəʾənətätəwäṣəʾəʾəməʾəgəziʾämänafəsətə::
Translation
Definitions                                                                                                                


1882: And there my eyes saw the secrets of the lightning and of the thunder, and the secrets of the winds, how they are divided to blow over the earth, and the secrets of the clouds and of the dew, and there I saw also from what place they proceed, and from whence they satisfy the dust of the earth.
1912: And there mine eyes saw the secrets of the lightning and of the thunder, and the secrets of the winds, how they are divided to blow over the earth, and the secrets of the clouds and dew, and there I saw from whence they proceed in that place and from whence they saturate the dusty earth.
1821: There, too, my eyes beheld the secrets of the lightning and the thunder; and the secrets of the winds, how they are distributed as they blow over the earth: the secrets of the winds, of the dew, and of the clouds. There I perceived the place from which they issued forth, and became saturated with the dust of the earth.
1826: Der sågo äfven mina ögon blixtens och åskans hemligheter och vindarnes hemligheter, huru de äro fördelta såsom de blåsa öfver jorden, daggens och molnens hemligheter. Der märkte jag det stället, hvarifrån de utgingo och blefvo mättade med jordens stoft.
1901: Der sågo äfven mina ögon blixtens och åskans hemligheter och vindarnes hemligheter, huru de äro fördelta såsom de blåsa öfver jorden, daggens och molnens hemligheter. Der märkte jag det stället, hvarifrån de utgingo och blefvo mättade med jordens stoft.
3. Ge'ez ወበህየ ርእያ አዕይንትየ ኅቡአተ መባርቅት ወነጐድጓድ ወኅቡአተ ነፋሳት እፎ ይትከፈሉ ከመ ይንፍሑ ዲበ ምድር ወኅቡአተ ደመናት ወጠል ወበህየ ርኢኩ እምኀበ ይወጽእ በውእቱ መካን ወእምህየ ይጸግቡ ፀበለ ምድር
Translit. 1webehyer'Iya'a`Iyntye`hbu'atemebarqtwenegWedgWadwe`hbu'atenefasat'IfoytkefelukemeynfHudibemdrwe`hbu'atedemenatweTelwebehyer'iku'Im`hebeyweS'Ibew'Itumekanwe'ImhyeySegbu`Sebelemdr::
Translit. 2wäbähəyärəʾəyaʾäʿəyənətəyäḫəbuʾätämäbarəḳətəwänägʷädəgʷadəwäḫəbuʾätänäfasatəʾəfoyətəkäfälukämäyənəfəḥudibämədərəwäḫəbuʾätädämänatəwäṭäləwäbähəyärəʾikuʾəməḫäbäyəwäṣəʾəbäwəʾətumäkanəwäʾəməhəyäyəṣägəbuṣ́äbälämədərə::
Translation
Definitions                                                                                                                


1882: And there I saw the closed repositories, and from them the winds are divided out, and the repository of hail and the repository of fog and of the clouds; and his cloud hovers over the earth from the beginning of the world.
1912: And there I saw closed chambers out of which the winds are divided, the chamber of the hail and winds, the chamber of the mist, and of the clouds, and the cloud thereof hovers over the earth from the beginning of the world.
1821: There I saw the wooden receptacles out of which the winds became separated, the receptacle of hail, the receptacle of snow, the receptacle of the clouds, and the cloud itself, which continued over the earth before the creation of the world.
1826: Der såg jag skogarnes samlingsställen, utanför hvilket vindarne åtskildes, haglets sam lingsställe, snöns samlingsställe, molnens samlingsställe och sjelfva det moln, hvilket fortfor öfver jorden före verldens skapelse.
1901: Der såg jag skogarnes samlingsställen, utanför hvilket vindarne åtskildes, haglets samlingsställe, snöns samlingsställe, molnens samlingsställe och sjelfva det moln, hvilket fortfor öfver jorden före verldens skapelse.
4. Ge'ez ወበህየ ርኢኩ መዛግብተ ዕፅዋነ ወእምኔሆሙ ይትከፈሉ ነፋሳት ወመዝገበ በረድ ወመዝገበ ጊሜ ወዘደመናት ወደመና ዚአሁ እምላዕለ ምድር የኅድር እምቅድመ ዓለም
Translit. 1webehyer'ikumezagbte`I`Swanewe'ImnEhomuytkefelunefasatwemezgebeberedwemezgebegimEwezedemenatwedemenazi'ahu'Imla`Ilemdrye`hdr'Imqdme`alem::
Translit. 2wäbähəyärəʾikumäzagəbətäʿəṣ́əwanäwäʾəmənehomuyətəkäfälunäfasatəwämäzəgäbäbärädəwämäzəgäbägimewäzädämänatəwädämänaziʾähuʾəməlaʿəlämədərəyäḫədərəʾəməḳədəmäʿalämə::
Translation
Definitions                                                                                


1882: And I saw the repositories of the sun and of the moon, from whence they come and to which they return, and their glorious return, and how one is more glorious than the other, and their fixed course, and how they do not leave their course, and how they add nothing to their course and take nothing from it, and preserve their fidelity one with the other, remaining steadfast in their oath.
1912: And I saw the chambers of the sun and moon, whence they proceed and whither they come again, and their glorious return, and how one is superior to the other, and their stately orbit, and how they do not leave their orbit, and they add nothing to their orbit and they take nothing from it, and they keep faith with each other, in accordance with the oath by which they are bound together.
1821: I beheld also the receptacles of the moon, whence they came, whither they proceeded, their glorious return, and how one became more splendid than another. I marked their rich progress, their unchangeable progress, their disunited and undiminished progress; their observance of a mutual fidelity by a stable oath;
1826: Jag såg äfven månans tillhåll, hvarifrån månarne kommo, hvarthän de framgingo, deras herrliga återgång, och huru den ena blef mer lysande än den andra. Jag gaf akt på deras präktiga tilltagande, deras oföränderliga tilltagande, deras afsöndrande och oförminskade tilltagande, deras ömsesidiga trohet vid en obrottslig ed;
1901: Jag såg äfven månans tillhåll, hvarifrån månarne kommo, hvarthän de framgingo, deras herrliga återgång, och huru den ena blef mer lysande än den andra. Jag gaf akt på deras präktiga tilltagande, deras oföränderliga tilltagande, deras afsöndrande och oförminskade tilltagande, deras ömsesidiga trohet vid en obrottslig ed;
5. Ge'ez ወርኢኩ መዛግብተ ፀሐይ ወዘወርኅ እምአይቴ ይወጽኡ ወአይቴ ይገብኡ ወግብአቶሙ ስብሕ ወእፎ ይከብር እምካልኡ ወምኋሮሙ ብዑል ወኢየኀልፉ ምኋረ ወኢይዌስኩ ወኢየሐፅፁ እምኋረ ዚአሆሙ ወሃይማኖቶሙ የዐቅቡ ምስለ ካልኡ በመሐላ ዘነበሩ
Translit. 1wer'ikumezagbte`SeHeywezewer`h'Im'aytEyweS'uwe'aytEygeb'uwegb'atomusbH;we'Ifoykebr`1'Imkal'uwemHwaromub`ulwe'iye`helfumHwarewe'iywEskuwe'iyeHe`S`SuImHwarezi'ahomuwehaymanotomuye`eqbu`1mslekal'ubemeHelazeneberu::
Translit. 2wärəʾikumäzagəbətäṣ́äḥäyəwäzäwärəḫəʾəməʾäyəteyəwäṣəʾuwäʾäyəteyəgäbəʾuwägəbəʾätomusəbəḥə;wäʾəfoyəkäbərə1ʾəməkaləʾuwäməḫʷaromubəʿuləwäʾiyäḫäləfuməḫʷaräwäʾiyəwesəkuwäʾiyäḥäṣ́əṣ́uʾəməḫʷaräziʾähomuwähayəmanotomuyäʿäḳəbu1məsəläkaləʾubämäḥälazänäbäru::
Translation
Definitions                                                                                                                            


1882: And first the sun goes out, and makes his way according to the command of the Lord of the spirits, and strong is his name to all eternity;
1912: And first the sun goes forth and traverses his path according to the commandment of the Lord of Spirits, and mighty is His name for ever and ever.
1821: their proceeding forth before the sun, and their adherence to the path allotted them, (42) in obedience to the command of the Lord of spirits. Potent is his name for ever and for ever.
1826: deras framskridande före solen och deras benägenhet för den väg, som blifvit bestämd för dem, med lydnad för andarnes Herres befallning. Väldigt är hans namn från evighet till evighet.
1901: deras framskridande före solen och deras benägenhet för den väg, som blifvit bestämd för dem, med lydnad för andarnes Herres befallning. Väldigt är hans namn från evighet till evighet.
6. Ge'ez ወይወፅእ ቅድመ ፀሐይ ወይገብር ፍኖቶ በትእዛዘ እግዚአ መናፍስት ወይጸንዕ ስሙ ለዓለመ ዓለም
Translit. 1weywe`S'Iqdme`SeHeyweygebrfnotobet'Izaze'Igzi'amenafstweySen`Ismule`aleme`alem::
Translit. 2wäyəwäṣ́əʾəḳədəmäṣ́äḥäyəwäyəgäbərəfənotobätəʾəzazäʾəgəziʾämänafəsətəwäyəṣänəʿəsəmuläʿalämäʿalämə::
Translation
Definitions                                                    


1882: and after this the hidden and the revealed course of the moon, completing the course of her way in that place by day and by night, one looking at the other [i.e. opposite each other] before the Lord of the spirits; and they give thanks and praise and do not rest, for their thanksgiving is rest for them.
1912: And after that I saw the hidden and the visible path of the moon, and she accomplishes the course of her path in that place by day and by night – the one holding a position opposite to the other before the Lord of Spirits. And they give thanks and praise and rest not; For unto them is their thanksgiving rest.
1821: After this I perceived, that the path both concealed and manifest of the moon, as well as the progress of its path, was there completed by day and by night; while each, one with another, looked towards the Lord of spirits, magnifying and praising without cessation, since praise to them is rest;
1826: Härefter märkte jag, att månans både dolda och uppenbara väg, likasåväl som dess vägs framgång, fulländades derstädes genom dag och genom natt, under det alla med hvarandra sågo emot Andarnes Herre, prisande och lofvande utan uppehåll, emedan lof för dem är hvila,
1901: Härefter märkte jag, att månans både dolda och uppenbara väg, likasåväl som dess vägs framgång, fulländades derstädes genom dag och genom natt, under det alla med hvarandra sågo emot Andarnes Herre, prisande och lofvande utan uppehåll, emedan lof för dem är hvila,
7. Ge'ez ወእምድኅረዝ ፍኖት ዘኅቡእ ወዘክሡት ዘወርኅ ወምኋረ ፍኖቱ ይፌጽም በውእቱ መካን በመዓልት ወበሌሊት ለካልኡ ይኔጽር በቅድመ እግዚአ መናፍስት ወየአኵቱ ወይሴብሑ ወኢያዐርፉ እስመ አኰቴቶሙ ዕረፍት ውእቱ ሎሙ
Translit. 1we'Imd`hrezfnotze`hbu'Iwezek`sutzewer`hwemHwarefnotuyfESmbew'Itumekanbeme`altwebelElit`1lekal'uynESrbeqdme'Igzi'amenafstweye'akWutuweysEbHuwe'iya`erfu'Isme'akWetEtomu`Ireftw'Itulomu::
Translit. 2wäʾəmədəḫəräzəfənotəzäḫəbuʾəwäzäkəśutəzäwärəḫəwäməḫʷaräfənotuyəfeṣəməbäwəʾətumäkanəbämäʿalətəwäbälelitə1läkaləʾuyəneṣərəbäḳədəmäʾəgəziʾämänafəsətəwäyäʾäkʷətuwäyəsebəḥuwäʾiyaʿärəfuʾəsəmäʾäkʷätetomuʿəräfətəwəʾətulomu::
Translation
Definitions                                                                                                            


1882: For the shining sun makes many changes for a blessing and for a curse, and the course of the path of the moon is light to the just, and darkness to the sinners in the name of the Lord who created a separation between light and darkness, and divided the spirits of men, and strengthened the spirits of the just, in the name of his own justice.
1912: For the sun changes oft for a blessing or a curse, And the course of the path of the moon is light to the righteous And darkness to the sinners in the name of the Lord, Who made a separation between the light and the darkness, And divided the spirits of men, And strengthened the spirits of the righteous, In the name of His righteousness.
1821: for in the splendid sun there is a frequent conversion to blessing and to malediction. The course of the moon’s path to the righteous is light, but to sinners it is darkness; in the name of the Lord of spirits, who created a division between light and darkness, and, separating the spirits of men, strengthened the spirits of the righteous in the name of his own righteousness.
1826: ty i den lysande solen är der en beständig öfvergång till välsignande och till förbannelse. Loppet af månans väg till de rättfärdige är ljuset, men till syndare är det mörker, i Andarnes Herres namn, som skapade en skillnad imellan ljus och mörker, och åtskiljande menniskornas andar förstärkte de rättfärdigas andar, i sin egen rättfärdighets namn.
1901: ty i den lysande solen är der en beständig öfvergång till välsignande och till förbannelse. Loppet af månans väg till de rättfärdige är ljuset, men till syndare är det mörker, i Andarnes Herres namn, som skapade en skillnad imellan ljus och mörker, och åtskiljande menniskornas andar förstärkte de rättfärdigas andar, i sin egen rättfärdighets namn.
8. Ge'ez እስመ ለፀሐይ ብሩህ ብዙኅ ምያጤ ቦቱ ለበረከት ወለመርገም ወምርዋጸ ፍኖቱ ለወርኅ ለጻድቃን ብርሃን ወለኃጥኣን ጽልመት በስሙ ለእግዚእ ዘፈጠረ ማእከለ ብርሃን ወማእከለ ጽልመት ወከፈለ መንፈሶሙ ለሰብእ ወአጽንዐ መንፈሶሙ ለጻድቃን በስመ ጽድቀ ዚአሁ
Translit. 1Ismele`SeHeybruhbzu`hmyaTEbotulebereketwelemergemwemrwaSefnotulewer`hleSadqanbrhanwele`haT'AnSlmetbesmule'Igzi'IzefeTerema'Ikelebrhanwema'IkeleSlmetwekefelemenfesomuleseb'IweaSn`emenfesomuleSadqanbesmeSdqezi'ahu::
Translit. 2ʾəsəmäläṣ́äḥäyəbəruhəbəzuḫəməyaṭebotuläbäräkätəwälämärəgäməwämərəwaṣäfənotuläwärəḫəläṣadəḳanəbərəhanəwäläḫaṭəʾanəṣələmätəbäsəmuläʾəgəziʾəzäfäṭärämaʾəkäläbərəhanəwämaʾəkäläṣələmätəwäkäfälämänəfäsomuläsäbəʾəwäʾäṣənəʿämänəfäsomuläṣadəḳanəbäsəmäṣədəḳäziʾähu::
Translation
Definitions                                                                                                                                


1882: For neither does an angel hinder, nor is any power able to hinder, for the Judge sees them all, and judges them all before him.
1912: For no angel hinders and no power is able to hinder; for He appoints a judge for them all and He judges them all before Him.
1821: Nor does the angel prevent this, neither is he endowed with the power of preventing it; for the Judge beholds them all, and judges them all in his own presence.
1826: Och ängelen hindrar icke detta, ej heller är han begåfvad med makt att hindra det, ty domaren ser dem alla och dömer dem alla i sin närvaro.
1901: Och ängelen hindrar icke detta, ej heller är han begåfvad med makt att hindra det, ty domaren ser dem alla och dömer dem alla i sin närvaro.
9. Ge'ez እስመ መልአክ ኢይከልእ ወሥልጣን ኢይክል ከሊአ እስመ መኰንን ለኵሎሙ ይሬኢ ወእሎንተ ኵሎሙ በቅድሜሁ ውእቱ ይኴንን
Translit. 1Ismemel'ak'iykel'Iwe`slTan'iyklkeli'a'IsmemekWennlekWulomuyrE'iwe'IlontekWulomubeqdmEhuw'ItuykWEnn::
Translit. 2ʾəsəmämäləʾäkəʾiyəkäləʾəwäśələṭanəʾiyəkələkäliʾäʾəsəmämäkʷänənəläkʷəlomuyəreʾiwäʾəlonətäkʷəlomubäḳədəmehuwəʾətuyəkʷenənə::
Translation
Definitions                                                                
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
41 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET