Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 85 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882: And after this I saw another dream, and I will show thee all, my son.
1912: And after this I saw another dream, and I will show the whole dream to thee, my son.
1821: After this I saw another dream, and explained it all to you, my son.
1826: Härefter såg jag en annan dröm, och förklarade allt för dig, min son.
1901: Härefter såg jag en annan dröm, och förklarade allt för dig, min son.
1. Ge'ez ወእምድኅረዝ ካልአ ሕልመ ርኢኩ ወኵሎ አርእየከ ወልድየ
Translit. 1we'Imd`hrezkal'aHlmer'ikuwekWulo'ar'Iyekeweldye::
Translit. 2wäʾəmədəḫəräzəkaləʾäḥələmärəʾikuwäkʷəloʾärəʾəyäkäwälədəyä::
Translation
Definitions                                


1882: And Enoch began, and said to his son Methuselah: "To thee, my son, I will speak; hear my words, and lend thy ear to the vision of the dream of thy father.
1912: And Enoch lifted up (his voice) and spake to his son Methuselah: 'To thee, my son, will I speak: hear my words – incline thine ear to the dream-vision of thy father.
1821: Enoch arose and said to his son Mathusala, To you, my son, will I speak. Hear my word; and incline your ear to the visionary dream of your father.
1826: Enoch uppstod och sade till sin son Mathusala: till dig, min son, skall jag tala. Hör mitt ord, och böj dina öron till din faders uppenbarelses dröm.
1901: Enoch uppstod och sade till sin son Mathusala: till dig, min son, skall jag tala. Hör mitt ord, och böj dina öron till din faders uppenbarelses dröm.
2. Ge'ez ወአንሥአ ሄኖክ ወይቤ ለወልዱ ማቱሳላ ለከ እብለከ ወልድየ ስማዕ ነገርየ ወአጽንን እዝነከ ለርእየ ሕልመ አብከ
Translit. 1we'an`s'ahEnokweybEleweldumatusalaleke'Iblekeweldyesma`Inegeryewe'aSnn'Iznekeler'IyeHlme'abke::
Translit. 2wäʾänəśəʾähenokəwäyəbeläwälədumatusalaläkäʾəbəläkäwälədəyäsəmaʿənägärəyäwäʾäṣənənəʾəzənäkälärəʾəyäḥələmäʾäbəkä::
Translation
Definitions                                                                


1882: Before I took thy mother Ednâ, I saw in a vision on my couch, and behold, a bullock came out of the earth, and this bullock was white; and after him there came a female of the same species, and together with this one came other cattle, one of them was black and one red.
1912: Before I took thy mother Edna, I saw in a vision on my bed, and behold a bull came forth from the earth, and that bull was white; and after it came forth a heifer, and along with this (latter) came forth two bulls, one of them black and the other red.
1821: Before I married your mother Edna, I saw a vision on my bed; (95) And behold, a cow sprung forth from the earth; And this cow was white. Afterwards a female heifer sprung forth; and with it another heifer: (96) one of them was black, and one was red. (97)
1826: Innan jag gifte mig med din moder Edna, såg jag en syn på min säng. Och blef varse en ko, som uppkom ur jorden. Och denna ko var hvit. Sedermera uppkom en qviga, och med den en annan qviga, af hvilka den ena var svart och den andra röd *).
1901: Innan jag gifte mig med din moder Edna, såg jag en syn på min säng. Och blef varse en ko, som uppkom ur jorden. Och denna ko var hvit. Sedermera uppkom en qviga, och med den en annan qviga, af hvilka den ena var svart och den andra röd *).
3. Ge'ez እንበለ እንሥአ ለእምከ እድና ርኢኩ በራእይ በምስካብየ ወናሁ ወጽአ ላህም እምድር ወኮነ ዝኩ ላህም ፀዐዳ ወእምድኅረሁ ወጽአት ጣዕዋ አንስቲያዊት አሐ ወምስሌሃ ወጽአ ካልእ ጣዕዋ እምኔሆሙ ኮነ ጸሊመ ቀይሐ
Translit. 1Inbele'In`s'ale'Imke'Idnar'ikubera'IybemskabyewenahuweS'alahm'Imdrwekonezkulahm`Se`edawe'Imd`hrehuweS'atTa`Iwa'anstiyawit'aHetiwemslEhaweS'akal'ITa`Iwawe`1'ImnEhomukoneSelimewe`1qeyHe::
Translit. 2ʾənəbäläʾənəśəʾäläʾəməkäʾədənarəʾikubäraʾəyəbäməsəkabəyäwänahuwäṣəʾälahəməʾəmədərəwäkonäzəkulahəməṣ́äʿädawäʾəmədəḫərähuwäṣəʾätəṭaʿəwaʾänəsətiyawitəʾäḥätiwäməsəlehawäṣəʾäkaləʾəṭaʿəwa1ʾəmənehomukonäṣälimä1ḳäyəḥä::
Translation
Definitions                                                                                                                                        


1882: And that black one horned the red one, and followed it over the earth; and then I could no longer see that red one.
1912: And that black bull gored the red one and pursued him over the earth, and thereupon I could no longer see that red bull.
1821: The black heifer then struck the red one, and pursued it over the earth. From that period I could see nothing more of the red heifer;
1826: Den svarta qvigan slog den röda och förföljde den öfver jorden. Från den tiden kunde jag ej mera se den röda qvigan;
1901: Den svarta qvigan slog den röda och förföljde den öfver jorden. Från den tiden kunde jag ej mera se den röda qvigan;
4. Ge'ez ወጐድኦ ዝኩ ጸሊም ጣዕዋ ለቀይሕ ወተለዎ ዲበ ምድር ወኢክህልኩ እምሶቤሃ ርእዮቶ ለዝኩ ቀይሕ ጣዕዋ
Translit. 1wegWed'ozkuSelimTa`IwaleqeyHwetelewodibemdrwe'ikhlku'ImsobEhar'IyotolezkuqeyHTa`Iwa::
Translit. 2wägʷädəʾozəkuṣäliməṭaʿəwaläḳäyəḥəwätäläwodibämədərəwäʾikəhələkuʾəməsobeharəʾəyotoläzəkuḳäyəḥəṭaʿəwa::
Translation
Definitions                                                            


1882: And that black one grew, and a cow came with it, and I saw that many cattle, like it and following it, came from it.
1912: But that black bull grew and that heifer went with him, and I saw that many oxen proceeded from him which resembled and followed him.
1821: but the black one increased in bulk, and a female heifer came with him. After this I saw that many cows proceeded forth, resembling him, and following after him.
1826: men den svarta tillvexte i storlek, och en qviga kom med den. Derefter såg jag många kor framkomma, liknande denna och följande efter henne.
1901: men den svarta tillvexte i storlek, och en qviga kom med den. Derefter såg jag många kor framkomma, liknande denna och följande efter henne.
5. Ge'ez ወዝኩ ጣዕዋ ጸሊም ልህቀ ወመጽአት ምስሌሁ እንትኩ ጣዕዋ አንስቲያዊት ወርኢኩ እምኔሁ ዘይወጽኡ አልህምተ ብዙኃነ እንዘ ይመስልዎ ወይተልዉ ድኅረሁ
Translit. 1wezkuTa`IwaSelimlhqewemeS'atmslEhu'IntkuTa`Iwaanstiyawitwer'iku'ImnEhuzeyweS'u'alhmtebzu`haneInzeymeslwoweytelwud`hrehu::
Translit. 2wäzəkuṭaʿəwaṣälimələhəḳäwämäṣəʾätəməsəlehuʾənətəkuṭaʿəwaʾänəsətiyawitəwärəʾikuʾəmənehuzäyəwäṣəʾuʾäləhəmətäbəzuḫanäʾənəzäyəmäsələwowäyətäləwudəḫərähu::
Translation
Definitions                                                                            


1882: And that cow, the first one, came from the presence of that first bullock, seeking that red one, and did not find it, and then raised a great cry, and hunted it.
1912: And that cow, that first one, went from the presence of that first bull in order to seek that red one, but found him not, and lamented with a great lamentation over him and sought him.
1821: The first female young one also went out in the presence of the first cow; and sought the red heifer, but found him not. And she lamented with a great lamentation, while she was seeking him.
1826: Den första qvigan utgick äfven i närvaro af den första kon, och sökte den röda qvigan, men fann den icke. Och hon jämrade sig med stor jämmer, då hon sökte den.
1901: Den första qvigan utgick äfven i närvaro af den första kon, och sökte den röda qvigan, men fann den icke. Och hon jämrade sig med stor jämmer, då hon sökte den.
6. Ge'ez ወእንታክቲ ዕጐልት አንስቲያዊት እንታክቲ ቀዳሚት ወጽአት እምቅድመ ገጸ ዝኩ ላህም ቀዳሚ ኀሠሠቶ ለውእቱ ጣዕዋ ቀይሕ ወኢረከበቶ ወአውየወት ሶቤሃ አውያተ ዐበይተ ወኀሠሠቶ
Translit. 1we'Intakti`IgWelt'anstiyawit'IntaktiqedamitweS'atImqdmegeSezkulahmqedami`he`se`setolew'ItuTa`IwaqeyHwe'irekebetowe'awyewetsobEha'awyate`ebeytewe`he`se`seto::
Translit. 2wäʾənətakətiʿəgʷälətəʾänəsətiyawitəʾənətakətiḳädamitəwäṣəʾätəʾəməḳədəmägäṣäzəkulahəməḳädamiḫäśäśätoläwəʾətuṭaʿəwaḳäyəḥəwäʾiräkäbätowäʾäwəyäwätəsobehaʾäwəyatäʿäbäyətäwäḫäśäśäto::
Translation
Definitions                                                                                        


1882: And I looked until that first bullock came to her and quieted her; and from that time she did not cry aloud.
1912: And I looked till that first bull came to her and quieted her, and from that time onward she cried no more.
1821: Then I looked until that first cow came to her, from which time she became silent, and ceased to lament.
1826: Då såg jag, till dess den första kon kom till henne, från hvilken tid hon blef tyst, och upphörde att jämra sig.
1901: Då såg jag, till dess den första kon kom till henne, från hvilken tid hon blef tyst, och upphörde att jämra sig.
7. Ge'ez ወርኢኩ እስከ መጽአ ዝኩ ላህም ቀዳማዊ ኀቤሃ ወአርመማ ወእምይእቲ ጊዜ ኢጸርሐት
Translit. 1wer'iku'IskemeS'azkulahmqedamawi`hebEhawe'armemawe'Imy'ItigizE'iSerHet::
Translit. 2wärəʾikuʾəsəkämäṣəʾäzəkulahəməḳädamawiḫäbehawäʾärəmämawäʾəməyəʾətigizeʾiṣärəḥätə::
Translation
Definitions                                                


1882: And after that she brought forth another white bullock, and after that she brought forth many bullocks and black cows.
1912: And after that she bore another white bull, and after him she bore many bulls and black cows.
1821: Afterwards she calved another white cow. And again calved many cows and black heifers.
1826: Sedermera kalfvade hon en annan hvit ko. Och kalfvade åter många kor och svarta qvigor.
1901: Sedermera kalfvade hon en annan hvit ko. Och kalfvade åter många kor och svarta qvigor.
8. Ge'ez ወእምድኅረዝ ወለደት ካልአ ላህመ ጸዐዳ ወእምድኅረሁ ወለደት አልህምተ ብዙኃነ ወዕጐተ ጸሊማነ
Translit. 1we'Imd`hrezweledetkal'alahmeSe`edawe'Imd`hrehuweledetalhmtebzu`hanewe`IgWeteSelimane::
Translit. 2wäʾəmədəḫəräzəwälädätəkaləʾälahəmäṣäʿädawäʾəmədəḫərähuwälädätəʾäləhəmətäbəzuḫanäwäʿəgʷätäṣälimanä::
Translation
Definitions                                                


1882: And I saw in my sleep that white bullock grow and become a large white bullock, and from him came many white bullocks, and they were similar to him. And they commenced to beget many white bullocks, and these were similar to them, and one followed the other.
1912: And I saw in my sleep that white bull likewise grow and become a great white bull, and from Him proceeded many white bulls, and they resembled him. And they began to beget many white bulls, which resembled them, one following the other, (even) many.
1821: In my sleep also I perceived a white bull, which in like manner grew, and became a large white bull. After him many white cows came forth, resembling him. And they began to calve many other white cows, which resembled them and followed each other.
1826: I min sömn blef jag äfven varse en hvit thur, som på lika sätt vexte och blef en stor hvit tjur. Efter honom framkommo många hvita kor, liknande honom. Och de började att kalfva många hvita kor, hvilka liknade dem och följde hvarandra.
1901: I min sömn blef jag äfven varse en hvit thur, som på lika sätt vexte och blef en stor hvit tjur. Efter honom framkommo många hvita kor, liknande honom. Och de började att kalfva många hvita kor, hvilka liknade dem och följde hvarandra.
9. Ge'ez ወርኢኩ በንዋምየ ዝኩ ሶር ጸዐዳ ወከመዝ ልህቀ ወኮነ ሶረ ጸዐዳ ዐቢየ ወእምኔሁ ወጽኡ አልህምት ብዙኃን ጸዐዳ ወይመስልዎ
Translit. 1wer'ikubenwamyezkusorSe`edawekemezlhqewekonesoreSe`eda`ebiyewe'ImnEhuweS'u'alhmtbzu`hanSe`edaweymeslwo::weweTenu'Inzeyweldu'alhmtebzu`haneSe`edawe'Ileymeswomuwetelewo`1lekal'u::
Translit. 2wärəʾikubänəwaməyäzəkusorəṣäʿädawäkämäzələhəḳäwäkonäsoräṣäʿädaʿäbiyäwäʾəmənehuwäṣəʾuʾäləhəmətəbəzuḫanəṣäʿädawäyəmäsələwo::
Translation
Definitions                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826: *) Kain och Abel.
1901: *) Kain och Abel.
10. Ge'ez ወወጠኑ እንዘ ይወልዱ አልህምተ ብዙኃነ ጸዐዳ ወእለ ይመስዎሙ ወተለዎ ለካልኡ
Translit. 1
Translit. 2wäwäṭänuʾənəzäyəwäləduʾäləhəmətäbəzuḫanäṣäʿädawäʾəläyəmäsəwomuwätäläwo1läkaləʾu::
Translation
Definitions                                                
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
85 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET